TIETOSUOJASELOSTE

Y-KINON TIETOSUOJASELOSTE 25.5.2018


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien elokuvateatteri Y-Kinon palveluita. Tarvittaessa voit kysyä meiltä lisää sähköpostitse: ykinokauhava@gmail.com.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:
- miten Y-Kino käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
- minkälaisia henkilötietoja Y-Kino voi kerätä asiakkaista.
- mihin tarkoituksiin Y-Kino voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
- asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT


Rekisterin ylläpitäjä on IPE Oy (Y: 2086626-6), joka hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT


yhteyshenkilö:              Ilkka Peura
email:                              ykinokauhava@gmail.com
postiosoite:                    PL11, 62201 KAUHAVA

teatterin käyntiosoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA

REKISTERIN NIMI


Y-Kinon asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA


Asiakasrekisteriin kerätään Y-Kinon asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen käytetään salasanoin suojattuja listoja tietokoneella. Pääosa tiedoista saadaan verkko-ostosten yhteydessä Y-Kinon kotisivun kautta: www.ykino.fi ja osa uutiskirjeen tilauksen yhteydessä: https://www.y-kino.fi/uutiskirje.

Erilaisten arvontojen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään väliaikaisesti arvontojen loppuun saakka ja tuhotaan sen jälkeen, kun arvontoihin liittyvä tapahtuma on ohi.

Kanta-asiakasjärjestelmässä (ei vielä käytössä) tietoja käytetään ostojen perusteella ansaittujen ”etupisteiden” kohdentamiseen asiakkaalle.

Väliaikaisesti tallennettavia tietoja saadaan myös yhteistoimintakumppaneilta jos on tarpeen tunnistaa asiakas antaaksemme hänelle esim. yhteistoimintakumppanin etukäteen ostama elokuvalippu.

REKISTERIN SISÄLTÖ


Rekisteriin kerätään asiakkaan verkko-oston yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan verkko-ostoksen tai lippuvarauksen (varausjärjestelmä ilman maksamista verkossa ei ole käytössä tällä hetkellä) yhteydessä asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:
- Nimi
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
Lisäksi verkko-ostoksen yhteydessä rekisteröityy seuraavat tiedot:
- Elokuvan nimi
- Elokuvan näytösaika
- Muut mahdollisesti lippuun liitetyt ostokset
Lisäksi verkko-ostoksen yhteydessä voidaan asiakkaalta pyytää:
- Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
- Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot Y-Kinon kanta-asiakasrekisteriin asiakkaan luodessa käyttäjätunnustaan kanta-asiakkaaksi (kanta-asiakasrekisteri ei ole tällä hetkellä käytössä):
- Nimi
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Osoite
- Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
Kanta-asiakasjärjestelmää käytettäessä rekisteröityy:
- Ostokset ja ostosten perusteella ansaitut ”etupisteet”
- Käytetyt ”etupisteet”

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Henkilö- tai ostoskäyttäytymisen tiedot saadaan, kun asiakas
1. tekee verkko-ostoksen Y-Kinon sivun www.ykino.fi kautta
2. tilaa uutiskirjeen sivulta: https://www.y-kino.fi/uutiskirje
3. osallistuu Y-Kinon arvontoihin, jotka toteutetaan yleensä salasanalla suojattuna google.com palvelun avulla 
4. antaa henkilötietonsa manuaalisesti kohdan 2. tai 3. tarkoitukseen
5. käyttää kanta-asiakasjärjestelmää (ei käytössä tällä hetkellä):
    1. kirjautuu kanta-asiakkaaksi (ei käytössä tällä hetkellä) täyttämällä verkko-lomakkeen
    2. käyttää kanta-asiakkuuttaan ostoksia tehdessään ansaitakseen etupisteitä
    3. käyttää kanta-asiakkuuden etupisteitä saadakseen alennuksia

Edellä sanotun lisäksi Y-Kino voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Y-Kino varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN


Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toisille toimijoille jos:

1. Y-Kinon toiminta siirtyy toiselle toimijalle. Mikäli Y-Kinon toiminta siirry toiselle toimijalle, voidaan uudelle rekisterinpitäjälle luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta uusi rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan Y-kinon asiakkaita asianmukaisesti.

2. Yhteistoimintakumppani on ostanut jollekin ryhmälle etuja: esim. tiedot em. etujen käytöstä voidaan luovuttaa ko. yhteistoimintakumppaneille

3. Anonymisoidut tiedot tutkintatarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS


Y-Kino on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
- ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan salasanalla ja niiden käyttö koulutetaan Y-Kinon henkilökunnalle.
- Mikäli esim. yhteistoimintakumppani toimittaa manuaalisen listan tai käytössä on eim. manuaalinen arvontalista, sitä säilytetään lukitussa tilassa ja lista tuhotaan siihen liittyvän tapahtuman jälkeen.

Lähtökohtaisesti ainoastaan Y-Kinon työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Y-Kinon työntekijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta asiakasta voidaan palvella tarpeen mukaisesti.

Y-Kinon työntekijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS


Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: ykinokauhava@gmail.com. Pyynnössä tulee olla koko nimi sekä sähköpostiosoite ja pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteesta, joka on Y-Kinolle ilmoitettu käyttäjän sähköpostiosoitteeksi.

TIEDON KORJAAMINEN


Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Y-Kinoa korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Mahdollinen korjauspyyntö on lähtettävä sähköpostitse osoitteeseen: ykinokauhava@gmail.com. Korjauspyynnössä tulee olla koko nimi sekä sähköpostiosoite ja pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteesta, joka on Y-Kinolle ilmoitettu käyttäjän sähköpostiosoitteeksi.


MUUT OIKEUDET


Y-Kino pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Y-Kino sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Y-Kinoa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.